Mixteco Ballet Folklorico
School of Dance
NASA Spacecenter Houston, April 12, 2014